TAIWAN

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN GOURMET
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป 55,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 10,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
พร้อมแช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป 101 ชมความสวยงามหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ชิมขนมของฝากที่ห้ามพลาดพร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม